Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพฐ. (มหาสารคาม) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้สอน (21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547)
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ดูประกาศคลิกที่นี่
เว็บไซต์ สพฐ. (มหาสารคาม) คลิกที่นี่

Comments

comments