Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” (11-15 ก.พ. 2556)

ศูนย์การศึกษาพิเศษอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "ครูผู้สอน" (11-15 ก.พ. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้าน ศิลปะ ดนตรี อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน
และ หลักสูตร และการสอน

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการสอน มีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวัน เวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

สอบข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
………………………………..
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ
สำนักงาน ก.พ.ที่ นร. ๑๐๐๘.๓.๓/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๓๒๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘ และคำสั่งคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการสอน มีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท และค่าครองชีพตามสิทธิที่พึงได้รับและสิทธิ
ประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (หมวด ๑ ข้อ ๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗)
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
– ๒ –
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้าน ศิลปะ ดนตรี อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน
และ หลักสูตร และการสอน
๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่
๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในวัน เวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
๕) สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ
พร้อม ถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ภายในวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
– ๓ –
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี บ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย
๗. การประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
และผู้ที่ได้ลำดับที่ ๑ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงาน
ราชการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี โดยศูนย์ฯจะขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็นเวลา ๒ ปี
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรร
การจัดทำสัญญาจ้างจะเป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรของศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี โดยผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการกับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยสัญญาจ้าง
ต้องทำตามแบบที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีกำหนด ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
(นายพิชิต สนั่นเอื้อ )
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

Comments

comments