Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “ครูผู้สอน” (18-22 ก.พ. 2556)

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เขต 5 จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "ครูผู้สอน" (18-22 ก.พ. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตปะกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ครูผู้สอน

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย – การจัดการศึกษาทั่วไป – การจัดการศึกษาพิเศษ – ความสามารถทั่วไป ๕๐ สอบข้อเขียน การประเมินครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
๒. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
๓. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน ๑๐ สอบสัมภาษณ์ ๔. การคิดวิเคราะห์ ๑๕ สอบสัมภาษณ์ ๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๑๐ สอบสัมภาษณ์ ๖. การสื่อสารโดยการพูด ๕ สอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการประเมินครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป ๖. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใดเพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่

Comments

comments