ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2563

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 ก.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/10474/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง การวางแผนอัตรากำลัง การบรรจุและแต่งตั้ง การบริหารกำลังคนคุณภาพ และระบบค่าตอบแทน
2. ศึกษา และพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เพื่อประกอบการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
4. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการในการพัฒนากลไกการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานภาครัฐในยุคใหม่
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายได้

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (100 คะแนน)
(2) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (50 คะแนน)
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments