สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 ก.ค. -31 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://ehenx.com/9936/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ค. – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล)

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. แนะนำเผยแพร่และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  2. ปฏิบัติงานการร่าง โต้ตอบหนังสือติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล จัดทำข้อสังเกตของคณะกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาากร จัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
  4. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  5. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคคลในสถานศึกษา
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
  7. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน การจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุนงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
  8. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
  9. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
  10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  11. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  12. ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

  • พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางลเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  • นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
  • ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ.2552
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • กฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน
  • ความเข้าใจในคณิตศาสตร์สาขาการคำนวณ
  • ความเข้าใจในภาษาแลการใช้ภาษาไทย
  • ความเข้าใจในภาษาและการใช้ภาษาอังกฤษ

  2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตำหน่งที่สมัคร

  • ความรู้ความสามารถตามลักษณะงานในตำแหน่งงานบุคคล
  • แนวคิดในการพัฒนางานในตำแหน่งบุคคล
  • การนำความคิดไประยุกต์ใช้ในตำแหน่งงานบุคคล
  • การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
  • ความถนัดทางด้านบริหารงานบุคคล

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments