มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 มิ.ย. -19 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

ลิงค์: https://ehenx.com/7664/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18,000.00 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา
2. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการและงานสารบรรณจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท กลั่นกรอง จัดเก็บหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. ดำเนินการสำเนา แจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ภายในคณะฯ
3. ดำเนินการร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ ตรวจความถูกต้อง ความเรียบร้อยของเอกสาร
4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุมผู้บริหาร อาทิ การจองห้องประชุม การจัดทำวาระการประชุม การทำหนังสือเชิญประชุม เตรียมอาหารว่าง จัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนัดหมาย จัดตารางงานนัดหมาย และจัดทำปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร อาทิ การจัดงานด้านธุรการ การเงิน การอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างจังหวัดและต่างประเทศ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนำเสนอเมื่อผู้บริหารต้องเข้าร่วมประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ และงานรับรองแขกและอำนวยความสะดวกให้กับแขกของผู้บริหาร
8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

1. มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3. มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย

4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สรุปผลและข้อเสนอแนะ

7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

8. มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน

9. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเป็นทีม

วิธีการประเมิน

1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

3. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ งานบุคลากร ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 19 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025494770

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments