Categories
งานราชการอื่นๆ

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ 22 พ.ค. -12 มิ.ย. 2563

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/7555/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตามที่กำหนด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ฯลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะ จึงประกาศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พพณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้และบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์ หรือมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงงานธุรการของสำนัก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  1. ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  ทดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

  1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2551

  2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

  1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

  2. ระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  3. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

  3. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี อาคารประชุมเอนกประสงค์ (ช้นล่าง) ถ.สุวินทวงศ์ ตำบลไม้เด็ด อำเภอไม้เด็ด จังหวัดปราจีนบุรี25230 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 – 12 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.037454511

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Comments

  comments