กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -4 มิ.ย. 2563

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -4 มิ.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมประมง"

ลิงค์: https://ehenx.com/7481/ หรือ
ตำแหน่ง: นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น3,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น3
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,280 บาท

คุณวุฒิ :


ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ :

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3

ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่งหรือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง


ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษหรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน หรือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง จากกรมเจ้าท่า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3

  ปฏิบัติหน้าที่ถือท้ายเรือกลชายทะเลซึ่งมีขนาดเกิน 30 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์ โดยบังคับเรือให้เดินตามทิศทางที่กำหนดและหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ ในการเดินเรือควบคุมอัตราความเร็วของเรือ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการควบคุมบังคับเรือซึ่งต้องใช้เทคนิคและความชำนาญสูงพอสมควร แนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการเดินเรือ ดูแลและบำรุงรักษาเรือ แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัิติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

  ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะประสบการณ์และความชำนาญสูงในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้ง ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรจัดเตรียมการใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3

  1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

  ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3

  1. ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์
  2. ความรู้เรื่องระบบการทำงานของเครื่องยนต์
  3. ความรู้เรื่องการซ๋อมบำรุง การเปลี่ยนอุปกรณ์ และรักษาเครื่องยนต์

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมประมง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 – 4 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments