กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 พ.ค. -26 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงพาณิชย์"

ลิงค์: https://ehenx.com/7275/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี),นักวิชาการพาณิชย์,นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตราด,นครนายก,นครปฐม,นครสวรรค์,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,พะเยา,พิจิตร,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ระยอง,ลำปาง,ลำพูน,เลย,สมุทรปราการ,สระแก้ว,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อุทัยธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 พ.ค. – 26 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัวดที่ 2 8 9 10 15 16 และ 18 จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี


นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


พนักงานธุรการ

ได้รับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 


นักวิชาการพาณิชย์

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การตลาด นโยบายมาตรการข้อตกลงทางการค้าและข้อมูลอื่นๆ กฎระเบียบ การเจรจาการค้า การส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่างๆ
 2. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการส่งออก การบริหารจัดการด้านการค้า และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
 3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการชี้แจงและให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามเป้าหมาย
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการข้อมูล สามารถดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ
 6. กำกับดูแล การปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
 7. วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ เช่น การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้างจังหวัด การรายงานด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด การรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด การประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานพาณิชย์จขังหวัด
 8. ปฏิบัติงานและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลที่สำคัญระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 9. ปฏิบัะติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
 2. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบและติดตามรายงานการใช้เงินงบประมาณต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงาด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่ายเงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง งานการดูแลอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
 4. จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ แผนงานงบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสบการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำในงานที่รับผิดชบอแก่บุคคลภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการคำนวณ
 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของสำนักงานให้ทันสมัย
 7. ปฏิบัติงานดูแล สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงการดำเนินการในด้านสันทนาการ กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน เป็นต้น
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
 2. จัดทำหนังสือรับรอง รับรองเอกสาร และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป
 3. บันทึกข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลในฐานะระบบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 4. รับจดทะเียนทรัพย์สินทางปัญญา การอนุญาตประกอบการค้าข้าว
 5. ออกใบเสร็จรับชำระค่าธรรมเนยีม รพ้อมบันทึกเข้าระบบ GFMIS และระบบ e-Corporate ของธนาคารกรุงไทย
 6. การบันทึกและจัดเก็ฐภาพ การจดทะเบียนนิติบุคคล สมาคมและหอการค้าเข้าในระบบ Single Sign-on
 7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 4. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 5. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และข้อบังคับ ข้อกำหนด คำชี้แจง ประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 6. หลักการบัญชีและมาตรฐานบัญชี

นักวิชาการพาณิชย์

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจการค้าภายใน และระหว่างประเทศ
 5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
 6. ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 6. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
 7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พนักงานธุรการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. – 26 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments