กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 พ.ค. 2563 รวม 237 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 พ.ค. 2563 รวม 237 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบ

"กรมการพัฒนาชุมชน"

ลิงค์: https://ehenx.com/7102/ หรือ
ตำแหน่ง: นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่(OTOP)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 237
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัคร

กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดจ้าง ปริญญาตรีทุกสาขา เป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

เรื่อง โครงการส่งเสริมนักการตาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเกิดการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลการกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดการจัดหาบุคคลเพื่อจ้างเ็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) อัตราจ้างเหมาคนละ 15,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2563 แบ่งตามระดับขนาดของจังหวัด 3 ขนาด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. จังหวัดที่มีอำเภอไม่เกิน 8 อำเภอ จำนวน 30 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 2 คน รวม 60 คน

2. จังหวัดที่มีจำนวนอำเภอ 9-15 อำเภอ จำนวน 29 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 3 คน รวม 87 คน

3. จังหวัดวที่มีจำนวนอำเภอตั้งแต่ 16 อำเภอขึ้นไป จำนวน 17 จังหวัด อัตราจ้างจังหวัดละ 5 คน รวม 85 คน

4. กรมการพัฒนาชุมชน (ส่วนกลาง) อัตราจ้างจำนวน 5 คน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการดำเนินงาน จึงขอให้จังหวัวดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการตามแนวทางการดเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อดำเนินการจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

อัตราว่าง : 237 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

 1. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 4. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่คัดเลือก ยกเว้นกรณีปฏบิัิงาน ณ ส่วนกลาง เป็นผู้มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล หรือจังหวัดอื่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
 5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยในการอำนวยการด้านการตลาดออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่างๆ ในคอมพวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่อมือการตลาด การประชาสัมพันธ์และบริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บบอร์ดต่างๆ, Youtube Facebook, อีเมล์, ฯลฯ) ได้เป็นอย่างดี
 7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ในด้านงานตลาด สามารถเขียน Content เพื่อสนับสนุนเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนำเสนอได้
 8. มีอัธยาศัย ทัศนคติ และความประพฺติเหมาะสมกับการเป็นนัการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)
 9. ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 10. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว โดยทำการตลาดผ่านทาง Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, instagram, Line เป็นต้น
 2. จัดทำข้อมูลรายการแค็ตตาลอกสินค้า วางรูปแบบสินค้า Story ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำเนืื้อหาของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
 3. จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ OTOP ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทำฐานข้อมูล Big data อัพโหลดข้อมูลสินค้าขึ้นเว็บไซต์ OTOP today.com
 4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น วีดิโอ หรือบล็อกโพสต์ รวมทั้งออกแบบและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ออกมาน่าสนใจและโดดเด่น
 5. จัดทำแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการตลาดออนไลน์ (Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) วิเคราะห์และแสวงหาข้อมูล ทั้งคู่แข่งและสินค้า เงื่อนไขต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว
 6. ประสานจัดเตรียมสินค้า บุคลากร พื้นที่ขาย และการจัดโชว์สินค้า ทำการ Live สด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/บริการของชุมชนท่องเที่ยว อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 7. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนากลยุทธ์การตลาด แผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การตลาด และสร้างแผนการขาย เพื่อกระตุ้นการเติบโตของยอดจำหน่าย
 8. จัดทำรายงานการตลาดอนไลน์ (Sale online) ในการส่งเสริมการขายสินค้า OTOP และชุมชนท่องเที่ยว
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 – 7 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments