กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -12 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6899/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 12 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. รวบรวม วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และสึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการเพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 3. วิเคราะห์นโยบาย หรือแผนงานของส่วนราชการ เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. สำรวจ รวบรวม และประเมินผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
 5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกบอการเสนอแนะนวทางการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และโครงสร้าง ของกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผน การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 12 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments