สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

"สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6897/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 พ.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันทืี่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 27 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีวิกฤตการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มีผู้สมัครจำนวนน้อย ดังนั้น เพื่อให้การสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.kisdika.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ" หรือ https://krisdika.thaijobjob.com แล้วนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน KTB Netbank ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 22.00 นาฬิกา โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" สำหรับวันที่ดำเนนิการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ด้านการปฏิบัติการ

จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ

รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย

จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน

ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ

ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององอค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัตการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิะีใช้อุกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็้นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิชาที่สอบ

(1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562
(4) หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
(6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
และการวิเคราะห์งบการเงิน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments