กสทช. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 มิ.ย. 2563 รวม 20 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กสทช.กสทช.

กสทช.

ลิงค์: https://ehenx.com/6854/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรรมโทรคมนาคม(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร),กฎหมาย,เศรษฐศาสตร์,บัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 22,500-
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กสทช.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสทช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช.

ตามที่สำนักาน กสทช. ได้มีประกาศลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัิตการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน กสทช. จึงประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติานประจำสำนักงาน กสทช. จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครในวันที่ 24 เมษายน 2563 เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยที่สนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563

——————–

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแ่หงชาติ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติานประจำสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรรมโทรคมนาคม(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


กฎหมาย

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐศาสตร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บัญชี

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรรมโทรคมนาคม(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์


กฎหมาย

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์


เศรษฐศาสตร์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


บัญชี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิศวกรรมโทรคมนาคม(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)

ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ วางแผน กำกับ ดูแล พิจารณา พัฒนา รวบรวม ออกแบบ ประสานงาน จัดเตรียม จัดหา จัดทำ จัดเก็บ ข้อมูลทางเทคโนโลยี มาตรฐานทางเทคนิค คลื่นความถี่ การใช้คลื่นความถี่ แผนคลื่นความถี่ การบริหารคลื่นความถี่ของประเทศ เสนอแนะนโยบายการบริหารคลื่นวามถี่ของประเทศและระหว่างประเทศ และสนับสนุนกิจการของรัฐด้านดาวเทียมและการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม รวมถึงกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตทางด้านวิศวกรรมที่กำหนด การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม วิเคราะห์ พัฒนาและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


กฎหมาย

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย ร่าง ตรวจร่าง และพิจารณา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำ พิจารณา ตรวจสอบ นิติกรรมสัญญาและมาตรฐานของสัญญาให้บริการ ดำเนินการทางคดี การบังคับคดี การสอบสวน ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เศรษฐศาสตร์

ปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุญาตและกำกับดูแล จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน จัดทำข้อมูล สถิติ และสารสนเทศในกิจการต่างๆ จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมการสื่อสาร วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการกำกับดูแล กำหนดหลักเกณฑ์และวิถีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ใบอนุญษตประกอบกิจการ ค่าธรรมเนียมในกิจการต่างๆ กำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการต่างๆ อัตราการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


บัญชี

ปฏิบัติงานทางการบัญชีของสำนักาน กสทช. การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การวิเคราะห์ฐานะทางบัญชี การพัฒนาระบบบัญชี ให้เป็นไปหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กสทช.  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้า่รับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 26 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสทช.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments