กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 เม.ย. -18 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมสรรพากร "

ลิงค์: https://ehenx.com/6828/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสรรพากรภาค 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 18 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 1 จะดำเนินการรับสมัครคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานภาษีสรรพากร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช., ปวท., ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานภาษีสรรพากร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกาจัดเก็บาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพากร  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร (ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 1 สำนักงานสรรพากรภาค 1 ส่วนบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 22 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 – 18 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และใบสมัครจะต้องส่งถึงกรมสรรพากร ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ (16.30 น.) หากเกิดกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments