กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 เม.ย. -16 เม.ย. 2563 รวม 16 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมการขนส่งทางบก "

ลิงค์: https://ehenx.com/6763/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย),เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างตรวจสภาพรถ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 เม.ย. – 16 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) เจ้าพนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)

ด้วยกรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) เจ้าพนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเ็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานขนส่ง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างตรวจสภาพรถ

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ


ช่างตรวจสภาพรถ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับารขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
 3. วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาการขนส่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านเทคนิค
 4. ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
 5. ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  4. จัดทำรายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและการคมนาคม เพื่อให้ความรู้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
 3. วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาการขนส่งและคมนาคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
 4. ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษี และด้านใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย
 5. ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. สืบเสาะ แสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งสรุป และเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนดโทษผู้กระทำผิดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  2. ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  4. ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  5. จัดทำรายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางดา้นขนส่งและการคมนาคม เพื่อให้ความรู้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

เจ้าพนักงานขนส่ง

 1. พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด
 2. พิจารณาเบื้องต้น และดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ รวมทั้งการดำเนินการทางทะเบียนรถเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
 3. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
 4. ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง การใช้สถานีขนส่งทางบกเพื่อกำกับดูแลการขนส่งให้เป็นระเบียบและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
  2. ให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งการอบรม ทดสอบในงานที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานและประชาชน
  3. ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง พิจารณา จัดหา และบริการขนส่งสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทาง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
 4. แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่งอคอมพิวเตอร์
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ปฏิบัติงานธุรการ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง การลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อนสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
  2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณืที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ช่างตรวจสภาพรถ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ตรวจสอบรายละเอียดรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรับรองหรือให้ความเห็นชอบแบบรถตามกฎหมายกำหนด
 2. ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องตรวจสภาพรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรองและขอจัดตั้ง
 3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่ดว้ยรถยนตืและกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 4. ตรวจ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและการรับรองเครื่องตรวจสภาพรถ รวมทั้งช่วยในการปฏิบัติการทดสอบมลพิษในห้องปฏิบัติการทดสอบไอเสียของรถ
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ตรวจสอบรับรองความถูกต้องและความมั่นคงแข็งแรงของรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนตวบต่างๆ เพื่อการดำเนินการทางทะเบียนรถ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบการขนส่ง
  2. ตรวจสอบรายละเอียดและเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานเป็นผู้ติดตั้งหรือเป็นผู้ตรวจสอบการติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในรถ
  3. จัดทำประวัติรถ เอกสารรับรองการตรวจสภาพรถ สถิติการตรวจสภาพรถ รวมทั้งการบันทึกและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเข้าในระบบงาน
  4. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การดูแล และการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น แก่ผุ้ที่ยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับงานคมนาคมขนส่ง
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ดังนี้

 1. การประกอบการขนส่ง
 2. การขนส่งและคมนาคม
 3. การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท
 4. การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ดังนี้

 1. การประกอบการขนส่ง
 2. การขนส่งและคมนาคม
 3. การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท
 4. การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง
 5. การตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เจ้าพนักงานขนส่ง

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ดังนี้

 1. การขออนุญาตประกอบการขนส่ง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตขับรถรวมถึงการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบก
 2. การจดทะเบียนรถ การรับชำระภาษี การโอนรถ การย้ายรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน รวมทั้งการดำเนินการทางทะเบียนรถอื่นๆ
 3. การตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ดังนี้

 1. การบันทึกข้อมูล พิพม์หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ
 2. การใช้คอมพิเวอตณืในระบบสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และงานสารบรรณ
 3. การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ช่างตรวจสภาพรถ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก ดังนี้

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถยนต์ขนาดใหญ่
 2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะรถที่ใช้ในทางธุรกิจการขนส่ง
 3. วิวัฒนาการในด้านยานยนต์ของรถขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
 4. แนวคิดในการทำงานในตำแหน่งช่างตรวจสภาพรถ
 5. รถในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
 6. ความรู้ทางช่างยนต์ สำหรับรถใช้ก๊าซ LPG และ CNG
 7. ความรู้ด้านช่างตามหลักสูตร ปวช.

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. – 16 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 8 เม.ย. 2563

สอบวันที่: 8 เม.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 8 เม.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments