กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มแล้วWorkfromHomeทำงานที่บ้าน


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

"กระทรวงศึกษาธิการ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6458/ หรือ
เรื่อง: เริ่มแล้วWorkfromHomeทำงานที่บ้าน


กระทรวงศึกษาธิการ Work from Home ยึดหลักการ 3 ด้าน 

ยึดหลักการ 3 ด้าน ไม่กระทบคุณภาพงานและบริการ-คำนึงถึงมาตรการสาธารณสุข-ความสมดุลคุณภาพชีวิตผู้ปฏิบัติงาน

(22 มี.ค.63) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ข้อ 3. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงาน หน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงาน วันเว้นวัน ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น อำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน) รวมถึงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรง รปภ. ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ” นั้น

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. กล่าวว่า ในส่วนของ สำนักอำนวยการ สป.ศธ. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของส่วนกลาง ที่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการมอบหมายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้

1. จัดทำตารางการเข้าปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวันขณะปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน เสนอต่อผู้อำนวยการสำนัก โดยส่งผ่านหัวหน้ากลุ่มทุกวันศุกร์
2. ปฏิบัติงานออนไลน์ และอัพโหลดไฟล์งานขึ้นระบบคลาวด์ เพื่อสามารถแชร์ไฟล์งานได้ทันที โดยใช้โปรแกรม Google Drive
3. การติดต่อประสานงาน ใช้ระบบไลน์กลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มงาน ไลน์กลุ่ม และอีเมล กรณีมีการประชุมทางไกลใช้ Line call
4. ขณะปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ทำงานในสถานที่พักอาศัยของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการสำนัก และต้องติดต่อได้ตลอดเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) และนอกเวลาราชการกรณีที่จำเป็น
5. กรณีมีงานเร่งด่วน ต้องสามารถมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ภายใน 2 ชั่วโมง
6. ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักอำนวยการ สป.ศธ. ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดนี้ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(22 มี.ค.63) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ข้อ 3. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงาน หน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงาน วันเว้นวัน ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น อำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน) รวมถึงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรง รปภ. ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ” นั้น

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.และโฆษก ศธ. กล่าวว่า ในส่วนของ สำนักอำนวยการ สป.ศธ. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของส่วนกลาง ที่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการมอบหมายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม – ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ดังนี้

1. จัดทำตารางการเข้าปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวันขณะปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน เสนอต่อผู้อำนวยการสำนัก โดยส่งผ่านหัวหน้ากลุ่มทุกวันศุกร์
2. ปฏิบัติงานออนไลน์ และอัพโหลดไฟล์งานขึ้นระบบคลาวด์ เพื่อสามารถแชร์ไฟล์งานได้ทันที โดยใช้โปรแกรม Google Drive
3. การติดต่อประสานงาน ใช้ระบบไลน์กลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่มงาน ไลน์กลุ่ม และอีเมล กรณีมีการประชุมทางไกลใช้ Line call
4. ขณะปฏิบัติงานที่บ้าน ให้ทำงานในสถานที่พักอาศัยของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่ใช้โอกาสนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการสำนัก และต้องติดต่อได้ตลอดเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) และนอกเวลาราชการกรณีที่จำเป็น
5. กรณีมีงานเร่งด่วน ต้องสามารถมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ภายใน 2 ชั่วโมง
6. ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักอำนวยการ สป.ศธ. ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดนี้ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments