สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -31 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงบประมาณเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงบประมาณ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6400/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 31 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงบประมาณ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงบประมาณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักวิชาการพัสดุ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินและการคลัง
 2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและระเบียบอื่น และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. พิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินการคลัง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ รวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในสำนักงบประมาณ
 5. เข้าร่วมในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือการประชุมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการงบประมาณ การเงินการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ดำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ อุทธรณ์ และดำเนินการทางคดี
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย

ทั้งนี้ การฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่วมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกหนือเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
 3. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบรปะมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 4. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 5. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโรงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 6. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโรงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 7. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 8. ชี้แจงและให้รายละเอียดกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 10. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนฦโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
 11. ปฏิบั้ติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย

ทั้งนี้ การฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่วมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกหนือเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการพัสดุ

 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
 2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
 3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
 4. ซ๋อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
 5. จำห่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานวางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย

ทั้งนี้ การฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่วมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกหนือเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 1. จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
 2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น ่เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อปรกอบการประชุม สัมมนา หรือฝึกบอรมต่างๆ
 3. เก็บรักษาซ๋อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
 4. ติดตาม รวบรวม และจัดทำรายานผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 5. ติดต่อประสานงานกับบุคลคภายนอกในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 6. ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็น ที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงบประมาณมอบหมาย

ทั้งนี้ การฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่วมีภารกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกหนือเวลาราชการเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

 1. ความรู้เกี่วยวกับสำนักงบประมาณและระบบงบประมาณ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับสถานกาณณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฯลฯ
 4. ความสามารถทางด้านการคิดดำนวณ
 5. ความสามารถทางด้านเหตุผล
 6. ความสามารถทางด้านภาษาไทย
 7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิะีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 8. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ความรู้เกี่วยวกับสำนักงบประมาณและระบบงบประมาณ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับสถานกาณณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ฯลฯ
 4. ความสามารถทางด้านการคิดดำนวณ
 5. ความสามารถทางด้านเหตุผล
 6. ความสามารถทางด้านภาษาไทย
 7. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 8. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ.2551
 9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 10. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

นักวิชาการพัสดุ

 1. ความรู้เกี่วยวกับสำนักงบประมาณ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับสถานกาณณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย
 4. ความสามารถทางด้านการคิดดำนวณและเหตุผล
 5. ความสามารถทางด้านภาษาไทย
 6. แนวความคิดเกี่ยวกับาบริหารจัดการพัสดุ
 7. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพัสดุ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biddingg) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และที่เกี่ยวข้อง
 8. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผุ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
 2. ความรู้เกี่ยววกับพนักงานราชการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เเช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกี่ยวกับประเทศไทย
 4. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณและเหตุผล
 5. ความสามารถทางด้านภาษาไทย
 6. ความรู้ความเข้าใจกี่วกับการใช้และควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์จัเก็บและบันทึกข้อมูล แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ และการใช้กราฟิกเบื้องต้น

 

 

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงบประมาณ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 31 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 มี.ค. 2563

สอบวันที่: 14 มี.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 14 มี.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงบประมาณ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments