สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มี.ค. -25 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6390/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มี.ค. – 25 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศเพื่อประกอบการวางระบบการจัดทำมาตรฐานหรือหลักกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐหรือของส่วนราชการ
  2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อปรกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  3. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเ็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
  4. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
  5. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัตงาน และการบริหารค่าตอบแทน
  6. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
  7. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
  8. ดำนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง

วิชาที่สอบ

๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และผู้ที่ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ๒ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนน การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกัน ดังนี้ ๑) ผู้มีคะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ๒) หากคะแนนรวมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ๓) หากคะแนนประเมิน ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ๔) หากคะแนนประเมินครั้งที่ ๑ เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 – 25 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments