กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -20 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมหม่อนไหม "

ลิงค์: https://ehenx.com/6371/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเดจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเดจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม และต้องมีการศึกษาวิชาด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี งานธุรการ สารบรรณ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดุความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่ม กับหน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
5. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาหน่วยราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
6. ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น

วิชาที่สอบ

การประเมินครั้งที่ 1 1. งานการเงินและบัญชี 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินระบบ GFMIS 1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549 1.3 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548) 1.5 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจ่ายคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2561 และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 1.6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปี 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.7 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1.8 ความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร และขอยื่นใบสมัครดด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเดจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเดจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 20 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042180881

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมหม่อนไหม

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments