Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สอบตำรวจ-ทหาร

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2563 รวม 59 อัตรา,

กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กองบัญชาการกองทัพไทย "

ลิงค์: https://ehenx.com/6362/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารตรวจสอบภายใน,นายทหารการเงิน,นายทหารพยาบาล(1),นายทหารพยาบาล(2),นายทหารคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมสำรวจ,อาจารย์วิทยาศาสตร์,สารบรรณ,พลขับรถ,การเงิน(1),การเงิน(2),เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่พยาบาล,เจ้าหน้าที่ช่างโยธา,นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 59
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครสอบัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กกองบัญชาการกกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและะนายทหารประทวนในกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตำแหน่งที่รับสมัคร จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นกลุ่มตำแหน่ง ดังนี้

 1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 9 อัตรา 
 2. นายทหารประทวน จำนวน 50 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายทหารการเงิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายทหารพยาบาล(1)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายทหารพยาบาล(2)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายทหารคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรรมสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


อาจารย์วิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สารบรรณ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.,ปวส.


พลขับรถ

อัตราว่าง : 20 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช., ปวส.


การเงิน(1)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


การเงิน(2)

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.


เจ้าหน้าที่พยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล


เจ้าหน้าที่ช่างโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช., ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 1. เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ โดยมีเกณฑ์อายุ ดังนี้
  1. ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรและจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2528-พ.ศ.2545)
  2. ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2533-พ.ศ.2545)
   เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มตำแหน่งพลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2533-พ.ศ.2541) และต้องเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (หลักฐานทางทหารแบบ สด.3 หรือ สด.8)
 2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
 3. สำหรับบุคคลพลเรือนชายต้องไม่เปนผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ โดยมีใบสำคัญทางทหาร ดังนี้)
  1. ทหารกองเกิน (แบบ สด.43) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่แสดงว่าาได้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ากองประจำการ
  2. ทหารกองหนุน (แบบ สด.3 หรือ สด.8) ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการมาแล้ว
 4. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำนหดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ รบถ้วนในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 (วันรายานตัวและตรวจสอบหลักฐาน) โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิการศึกษาและสาขาตรงตามตำแหน่งที่สมัครเเท่านั้น (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองไว้แล้วที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th)
 5. มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 7. ไม่ป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือการกระทำโดยประมาท
 8. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการเนื่องจากกระทำความผิด หรือหนีราชการ
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมลทินมัวหมอง หรือถูกไล่อกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 10. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเนทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค)
 11. ผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 15.5 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึคติด (Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindnes)
 12. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเเสพติดให้โทษ
 13. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
 14. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
 15. คุณสมบัติตามข้อ 10-14 ให้ใช้ผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงคร้งเดียว โดยไม่ตรวจซ้ำอีกไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
 16. พระภิกษุหรือสารเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538
 17. สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการกระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติ และได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัด ในระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายานตัวในรอบสุดท้าย)

นายทหารตรวจสอบภายใน

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการบัญชีการเงิน สาขาการเงิน สาขาการบริหารการเงิน สาขาการสอบบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี


นายทหารการเงิน

ปรัญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง


นายทหารพยาบาล(1)

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


นายทหารพยาบาล(2)

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


นายทหารคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคดนโลยีมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์


วิศวกรรมสำรวจ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ


อาจารย์วิทยาศาสตร์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาฟิสิกส์


สารบรรณ

ม.3, ม.6, ปวช.-ปวส. พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา


พลขับรถ

ม.3 ม.6, ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 และอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์


การเงิน(1)

ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร


การเงิน(2)

ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาสารสนเทศ


เจ้าหน้าที่พยาบาล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 – 2 ปี


เจ้าหน้าที่ช่างโยธา

ปวช.-ปวส. สาขาช่างโยธา

 

 

วิชาที่สอบ

ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ 60 คะแนน ดังนี้
 1. คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ความรู้เกี่ยวกับ เซต ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ระบบจำนวนจริง ความน่าจะเ็น สถิติ ลำดับและอนุกรม
 2. ภาษาไทย ระดับปริญญาตรี
  1. หลักภาษา ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคำ หน้าที่ของคำ การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำ และลักษณะประโยคเพื่อการสือสาร
  2. การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ
  3. ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ การเขียนเรียงความ/บทความ
 3. ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ความรู้เกี่ยวกับ ด้านคำศัพท์ สำนวน โวยากรณ์ ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรืองที่อ่าน การจับประเด็นและใจความสำคัญของเรื่องและบทสนทนาทั่วไป
 4. ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย
2. วิชาเฉพาะตำแหน่ง

นายทหารตรวจสอบภายใน ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 90 ข้อ 90 คะแนน

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 1. การตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง หนังสือการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ผู้แต่ง จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยนะ, ศิลปะพร ศรีจันเเพชร (กรกฎาคม 2557)
 2. มาตรฐานและหลักกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับภาครัฐ
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 3. วินัยการเงินการคลังของรัฐ
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

นายทหารการเงิน ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 90 ข้อ 90 คะแนน

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 1. หลักการบัญชี
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง หนังสือหลักการบัญชี ผู้แต่ง ผศ.สุกัลยา ปรีชา
 2. การบัญชีชั้นสูง
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง หนังสือการบัญชีชั้นสูง ผู้แต่ง ผศ.ดุษฎี สงวนชาติและคณะ, รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ และคณะ
 3. การบัญชีการเงิน
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง หนังสือการบัญชีการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดวงสมร อรพินธ์และคณะ, รศ.กชกร เฉลิมกาญจนา และคณะ
 4. เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค ผู้แต่ง รศ.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน

การสอบภาคปฏิบัติ คะแนน 30 คะแนน

ให้ผู้เข้าทำการสอบภาคปฏิบัติ การจัดทำงบการเงิน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด


นายทหารพยาบาล(1) และ (2) ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 90 ข้อ 90 คะแนน

ขอบเขตเน้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เี่ยวกับ

 • การพยาบาลอายุรศาสตร์
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1 (โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก)
  • การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (รองศาสตราจารย์ เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์)
  • การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหา เล่ม 1-2 (แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Medical3Surgical Nursing, รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต)
 • พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
  เอกสาร/หนังสือ้างอิง

  • พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 (สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา และอรุณศรี เตชัสหงส์)
  • พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 (สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา และอรุณศรี เตชัสหงส์ และ สุภามาศ ผาติประจักษ์)
 • การพยาบาล หู คอ จมูก
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การพยาบาล หู คอ จมูก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก)
 • การพยาบาลสูตินรีกรรม
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 (ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์)
 • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง

  • การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 และ เล่ม 2 (พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา)
  • การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก ผู้แต่ง: Karla L. Luxner, RNC, ND ผู้แปลและเรียบเรียง : คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ สถาบันพระบรมราชชนก และกระทรวงสาธารณสุข
  • การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Nursing) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิกา ศรีวิชัย)
  • ตำราการพยาบาลเด็ก (คณาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • สุขภาพจิต และจิตเวช
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)
 • การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (รศ.ดร.สุลี ทองวีเชียร)
 • พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และข้อบังคับ ระเบียบ ประวกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง พระราชบัญยัติวิชาชีพพการพยายบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 และข้อบังคับ ระเบียบ รปะกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
 • การพยาบาลอายุรศาสตร์
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การพยาบาลอายุรศาสตร์ (ประทุม สร้อยวงศ์)

นายทหารคอมพิวเตอร์

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ผู้แต่าง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
 • ระบบสื่อสารข้อมูล
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผู้แต่าง น.ท.ฉัตรชัย สุมามาลย์
 • ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี 2555 ผู้แต่าง รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
 • Internet of Things (loT)
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง loT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัชชัย คุณบัว
 • ระบบฐานข้อมูล
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ระบบฐานข้อมูล Database Systems (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) ผู้แต่าง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
 • Cyber security and Data Privacy
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง
  – พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
  – คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน โดย กสทช.

วิศวกรรมสำรวจ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • วิชาการทำแผนที่่ ความรู้เกี่ยวกับ เส้นโครงแผนที่ การสำรวจจากภาพถ่ายทางอากาศ และการทำแผนที่
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง
  – เส้นโครงแผนที่ (สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร, ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย)
  – หลักเบื้องต้นของการสำรวจด้วยภาพถ่าย (ดร.วิา จิวาลัย และ ปรีชา วงศ์วิทวัส)
  – การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (ไพศาล สันติธรรมนนท์)
 • วิิชาการสำรวจในภูมิประเทศ ความรู้เกี่ยวกับ การรังวัดและความคลาดเคลื่อน งานสำรวจระดับงานสำรวจวงรอบ เส้นชั้นความสูง ระบบพิกัด UTM และการสำรวจด้วยการรังวัดสัญาณดาวเทียม GNSS
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การสำรวจรังวัด : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ (รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อาจารย์วิทยาศาสตร์

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะกระบวนกาทางวิทยาศาสตร์ มวล แรงและกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกล งานพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนแบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก คลื่นแสง เสียง ไฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสรง แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
เอกสาร/หนังสืออ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สสวท.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 40 คะแนน

 • การสอบภาคปฏิบัติโดยการทำการสอนภาคทฤษฎีใช้เวลา 30 นาที โดยเลือกสอนในเนื้อหาจากการสอบภาคทฤษฎี และเตรียมแผนการสอน ส่งให้คณะกรรมการในวันสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชุด (20 คะแนน)
 • สอบปฏิบัติการทดลองใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยเลือกเนื้อหาจากการสอบภาคทฤษฎี (20 คะแนน)

ตำแหน่งนายทหารประทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งสอบเหมือนกัน ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ข้อ 60 คะแนน ดังนี้
 • คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3
 • ภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3
  • หลักภาษา ความรู้เกี่ยวกับ หน่วยเสียง รูปลักษณ์ของคำ หน้าที่ของคำ การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำ และลักษระประโยคเพื่อการสื่อสาร
  • การใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การใช้พจนานุกรม ระดับภาษา ราชาศัพท์ สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ข้อบกพร่องในการใช้ประโยค โวหารการเขียน การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ
  • ความเข้าใจภาษา ความรู้เกี่ยวกับ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านสรุปความ และการเขียนเรียงความ/บทความ
 • ภาษาอังกฤษ เนื้อหาระดับ ม.1-ม.3 ความรู้เกี่ยวกับ คำศํพท์ สำนวน ไวยากรณ์พื้นฐาน ความเข้าใจประโยคและเนื้อเรื่องที่อ่าน การจับประเด็นและใจความของเรื่อง และบทสนทนาระดับเบื้องต้น
 • ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน และค่านิยมคนไทย
วิชาเฉพาะตำแหน่ง

สารบรรณ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 พร้อมภาคผนวก ท้ายระเบียบ รวมทั้งแบับแก้ไขเพิ่มเติมและคำอธิบาย
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • วิชาด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป (Window 10, Microsoft Word 2013 และ Microsoft Power Point 2013)
  หนังสือ/เอกสารอ้างอิง คอมฯ มือใหม่ ผูแต่ง สุธีร์ นวกุล, บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใช้เกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" (เกณฑ์ผ่าน 50% ขึ้นไป) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 • การพิมพ์หนงสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word 2013 (60 คะแนน)
 • การสร้างตารางและจัดทำข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 (20 คะแนน)
 • การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2013 (20 คะแนน)

พลขับรถ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • กฎจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง 
  – งานเครื่องยนต์ ผู้แต่าง ประสานพงษ์ หาเเรือนชีพ
  – งานเครื่องล่างรถยนต์ ผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง
  – การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์ ผู้แต่ง ศิริ บุญธรรมกุล และ พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล
  – เครื่องยนต์ ผู้แต่ง อัมพร ภัคดีชาติ, เกษม ประพฤติธรรม, บุญทัน สมนึก, คำนึง สาขากร

การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใช้เกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" (เกณฑ์ผ่าน 65% ขึ้นไป)

 • สถานีที่ 1 การขับขี่ทางทั่วไป, ปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก (ใช้รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 30%)
 • สถานีที่ 2 การขับเดินห้า-ถอยหลัง (ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 20%)
 • สถานีที่ 3 การกลับรถ (ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง 20%)
 • สถานที่ 4 การเข้าจอดในที่จำกัด (ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก 30%)

การเงิน(1) และ (2) ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 90 ข้อ 90 คะแนน

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ตำราระดับ ปวช. ผู้แต่ง วิภา ปิติยสนุวัฒน์
 • วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ตำราระดับ ปวช. ผู้แต่ง พัชรา แสนภักดี
 • วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ตำราระดับ ปวช. ผู้แต่ง อรษา ตันเจริญ
 • วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ตำราระดับ ปวช. ผู้แต่ง สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์
 • วิชาหลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ตำราระดบ ปวช. ผู้แต่ง มณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์ และคณะ

การสอบภาคปฏิบัติ การตัดสินใช้เกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" (คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้วิชาละ 25 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านเกณฑ์)

 • การสร้างตารางและจัดทำข้อูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 (50 คะแนน)
 • การนำเสนอข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft Power Point 2013 (50 คะแนน)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ผู้แต่ง ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
 • ระบบสื่อสารข้อมูล
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผู้แต่ง น.ท.ฉัตรชัย สุมามาลย์
 • Internet of Things (loT)
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง loT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร Internet of Things ผู้แต่ง ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว

การสอบภาคปฏิบัติ คะแนนสอบภาคปฏิบัติ 60 คะแนน

ให้ผู้เข้าทำการสอบภาคปฏิบัติ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

 • Microsoft Word พิมพ์หนังสือราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • Microsoft Excel ทำตารางข้อมูล, นำข้อมูลมาเขียนเป็นกราฟได้
 • Microsoft Power Point (ใส่เทคนิคการนำเสนอได้ตามความเหมาะสม)
  • แนะนำหน่วยงาน
  • แทรก Object
  • แทรกข้อมูลหนังสือราชการที่ให้พิมพ์

เจ้าหน้าที่พยาบาล

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • วิชาการพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง
  – การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฏิบัติ (สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช)
  – การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 (Fundamentals of Nursing I) (สุมาลี โพธิ์ทอง)
 • วิชาปฏิบัติการพยาบาล
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง
  – คู่มือปฏิบัติการพยาบาล (สุปาณี เสนาดิสัยม มณี อาภานันทิกุล)
  – คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) (อภิญญา เพียรพิจารณ์)
 • วิชาตรวจผู้ป่วยนอก
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง คู่มือตรวจผู้ป่วยนอก (เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์)
 • การอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เวชกรฉุกเฉิน
  เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ตำราประกอบการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เวชกรฉุกเฉินระดับต้น : Emergency Medical Technician Basic : EMT-B (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
 • การป้องกัน การเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน
 • เอกสาร/หนังสืออ้างอิง ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง คำแนะนำการป้องกัน การเฝ้าระวัง การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อน (กรมแพทย์ทหารบก)

เจ้าหน้าที่ช่างโยธา

ขอบเขตเนื้อหาวิชาภาคทฤษฎี ความรู้เกี่ยวกับ

 • ความรู้เบื้องต้นการเขียนแบบ อ่านแบบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง พื้นฐานงานช่างก่อสร้างในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • การประมาณราคาและจำนวนวัสดุในงานก่อสร้าง
 • ความรู้เรื่องการสำรวจเพื่องานก่อสร้าง
 • การทดสอบวัสดุในห้องตรวจทดลองและในสนาม
  หนังสือ/เอกสารอ้างอิง
  – การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง (รศ.กวี หวงนิเวศน์กุล)
  – อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (อ.สุขสม เสนานาญ)
  – เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย)
  – งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง) (อ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์)
  – การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (อ.ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments