Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -13 มี.ค. 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมกิจการเด็กและเยาวชน "

ลิงค์: https://ehenx.com/6320/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 มี.ค. – 13 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน :10,430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันหรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป


เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร เวียนหนังสือ
 2. เดินหนังสือและเอกสารต่างๆ ไปกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 3. รับเอกสาร จดหมาย และคัดแยกส่งคืน กลุ่ม ฝ่าย อย่างถูกต้อง
 4. ลงทะเบียนส่งหนังสือไปหน่วยงาน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดทำผนการจัดซื้อจัดจ้าง การัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การเบิก-จ่าย เข้าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ Web Online
 2. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
 3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นกับผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติหน้าที่่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. จัดทำเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพัสดุ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การเบิก-จ่าย เข้าระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และ Web Online
 2. จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
 3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นกับผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 – 13 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments