สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -20 มี.ค. 2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -20 มี.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6313/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชการตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร มีลักษณะงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ สนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  1. ภาค ก. จะประิมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะะ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .ศ.2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พงศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและคอมพิวเตอร์
  2. ภาค ข. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments