กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.พ. -6 มี.ค. 2563

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.พ. -6 มี.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงศึกษาธิการ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6263/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.พ. – 6 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

อนึ่ง หลักฐานในการสมัครที่จำเป็นและต้องมีในการยื่นพร้อมใบสมัคร (ไม่อนุญาตให้นำเอกสารมาเพิ่มเติมภายหลังจากวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทุกกรณี) ประกอบด้วย
1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 6 มีนาคม 2563 จำนวน ๑ ฉบับ
2. สำเนาสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
จำนวน ๑ ฉบับ
3. หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL , TOEIC , IELTS หรือผลคะแนนสอบจากสถาบันการศึกษา CU – TEP , TU – TEP , KU – TEP หรือจากหน่วยงานอื่น
ที่เทียบเท่ากัน และมีมาตรฐาน
ทางวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ (ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่หมดอายุแล้วสามารถใช้สมัครฯ ได้)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ด้านการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ดำเนินการร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ
 2. สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ
 3. รวบรวมข้อมูล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมความรวมมือระหว่างประเทศ
 4. สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเพื่อให้ การประชุมเจรจาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานความร่วมมือ เพื่อดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น
 6. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. การประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตาม ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 10. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 11. การบริหารจัดการข้อมูล
 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
 14. การใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar, Vocabulary, Reading Comprehension)
 15. แปลความหมาย สรุปความจากข้อความ หรือบทความ – จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย – จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 16. เขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนร สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเองและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 – 6 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments