กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการบัดนี้-24 ก.พ. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแผนที่ทหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/5978/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบแผนที่ประจำปีการศึกษา2563
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแผนที่ทหาร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมแผนที่ทหาร

เรื่อง การรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2543-พ.ศ.2545) ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ วิธีนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 3. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4. มีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยกำหนด
 5. เป็นชายโสด
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้ซึ่งมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 9. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะความผิดหรือถูกถอดทะเบียนความเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่
 10. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
 11. บิดา มารดา และผู้ปกครอง ประกอบอาชีพโดยสุจริต หรือมีหลักฐานที่เชื่อถือได้
 12. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่
 13. ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามกองบัญชาการกองทัพไทย กำหนด
 14. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาล หรือเอกชนอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 15. ต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นข้าราชการทหารประจำการชั้นสัญญาบัตร หรือข้าราชการพลเรือนเทียบเท่า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 3 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • หลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
  1. ใบสมัคร (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)
  2. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  3. ใบสูติบัตรของผู้สมัคร
  4. ทะเบียนบ้านของบิดามารดา และผู้สมัคร

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิชาที่สอบ

  สอบภาควิชาการ

  ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิชาที่สอบได้แก่ 

  • วิชาคณิตศาสตร์ 
  • วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาฟิสิกส์) 
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ

  สอบพลศึกษา

  ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 (สถานที่สอบจะแจ้งภายหลัง)

  สอบสัมภาษณ์

  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 (สถานที่สอบจะแจ้งภายหลัง)

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมแผนที่ทหาร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแผนที่ทหาร

  แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments