กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2562

กรมทรัพยากรน้ำ    เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ

"กรมทรัพยากรน้ำ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5950/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทรัพยากรน้ำ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

 

อัตราเงินเดือน :37680 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท- ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

1. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในด้านกฎหมายหรือด้านที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี (ปริญญาเอก) หรือไม่น้อยกว่า 12 ปี (ปริญญาโท) หรือไม่น้อยกว่า 15 ปี (ปริญญาตรี) และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการด้านกฎหมาย อย่างน้อย 2 ชิ้น
4. มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ขอบเขตการจ้างพนักงานราชการ
เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์
ในการทำหน้าที่ด้านกฎหมาย โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน งานนิติกรรมสัญญา งานคดีปกครองและงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวกับ หน้าที่ และภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ดำเนินการยกร่างกฎหมายลำดับรอง พัฒนาและทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบททางสังคมและการเมืองที่มีความเป็นพลวัตร ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการ เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 รวมทั้งให้ความเห็นใน การปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว
2. ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันภาวะวิกฤติน้ำ
2. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554
3. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางเพ่ง อาญา และงานคดีปกครอง
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่กับความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ
5. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นงานความรับผิดชอบทางละเมิด ทางวินัย
7. ให้คำปรึกษากฎหมายอื่นๆ ตามที่กรมทรัพยากรน้ำมอบหมาย
8. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
9. ดำเนินการยกร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
10. ดำเนินการพัฒนากฎหมาย และทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรน้ำ
11. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรน้ำ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคาร กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022716000

ต่อ 6805

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments