กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ

"กรมทรัพยากรน้ำ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5949/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน)

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา

อัตราเงินเดือน :37680 บาท

ประเภท :เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท
– ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ
1.2 ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ
1.3 ปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ
2. มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการอุทกวิทยาหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี (ปริญญาเอก) หรือไม่น้อยกว่า 12 ปี (ปริญญาโท) หรือไม่น้อยกว่า 15 ปี (ปริญญาตรี) และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการอุทกวิทยา อย่างน้อย 2 ชิ้น
4. มีความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ขอบเขตการจ้างพนักงานราชการ
เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์
ในการทำหน้าที่ด้านอุทกวิทยา โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อคิดเห็นทางวิชาการอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยาของสำนัก งานสถิติอุทกวิทยา งานบริการข้อมูล งานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งข้อมูลเตือนภัย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุทกวิทยา การเตือนภัยล่วงหน้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนางานวิชาการอุทกวิทยาในด้านต่างๆ

2. ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหา
2. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานสถิติอุทกวิทยา งานบริการข้อมูล งานเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งข้อมูลเตือนภัย
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนางานอุทกวิทยาของกรมทรัพยากรน้ำ
4. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับวิชาการอุทกวิทยาและวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางเทคนิควิชาการและปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ ทดสอบ หรือการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการอุทกวิทยาในด้านต่างๆ
6. ให้คำปรึกษาแนะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสำรวจอุตุ-อุทกวิทยาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานอุทกวิทยาในความรับผิดชอบให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
7. ให้คำปรึกษาวิชาการอุทกวิทยาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กรมทรัพยากรน้ำมอบหมาย
8. เป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ ด้านอุทกวิทยาแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมทรัพยากรน้ำ

3. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ต้องการ
1. มีความรู้ ความสามารถ ด้านอุทกวิทยา
2. มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา
3. มีความคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ถนนพรรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022716000

ต่อ 6805

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments