สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -17 ม.ค. 2563 รวม 15 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5908/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน},นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ(ปริญญาโท),นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ(ปริญญาตรี),นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 17 ม.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

 

อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน}

 

อัตราเงินเดือน :11,500-12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

 

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท

 


นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

 

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นิติกรปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน}

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และ
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมีและ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.


นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยีและ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ หรือทางการสื่อสารมวลชน หรือทางมัลติมีเดีย หรือทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาและวรรณคดีและ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1. ผู้สมัครสอบได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.


นิติกรปฏิบัติการ

1.ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน}

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office


นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7.ความรู้เกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี
8.เคมีพื้นฐาน เคมีวิเคราะห์ และเคมีประยุกต์


นักชีววิทยารังสีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7.ความรู้เกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี
8.เคมีพื้นฐาน
9.วิทยาศาสตร์ทางทะเล


นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7.ความรู้เกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี
8.นิวเคลียร์ฟิสิกส์


นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7.ความรู้เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์
8.การออกแบบสื่อออนไลน์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7.การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
8.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
9.การจัดทำและนำเสนอแผนงบประมาณ โครงการเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายขององค์กร
10.การวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล


นิติกรปฏิบัติการ

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนสามัญ
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
7.พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
9.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
10.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11.ประมวลกฎหมายอาญา
12. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
13. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
14.การร่างกฎหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. – 17 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 ธ.ค. 2562

สอบวันที่: 11 ธ.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 11 ธ.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments