Categories
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายงานพิเศษ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

"กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน "

ลิงค์: https://ehenx.com/5900/ หรือ
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่ได้ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิาการคอพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิาการพัสดุปฏิบัติการ นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษืพลังงานได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น าหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็ฯคุณวุฒิตรงตามปรกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแ่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็ฯผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 7 ช้น9 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 022225096 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฎว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอน ุรักษ์พลังงาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |

Comments

comments