Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ17 ธ.ค. -9 ม.ค. 2563 รวม 70 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน

"กรมการพัฒนาชุมชน "

ลิงค์: https://ehenx.com/5898/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-12,650
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สงขลา,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ธ.ค. – 9 ม.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้)

ด้วกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียนบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านาการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 100 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยมีขอบเขตของเนื้อหาวิชาที่สอบ ดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร เป็นต้น
 2. ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา หลักการพัฒนาชุมชน รวมทั้งรกะบวนการ/วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เช่น
  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
  6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  7. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ โครงการ กวิจกรรม และงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณืปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. – 9 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ม.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments