Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ย. -3 ธ.ค. 2562

สนจ.แพร่

"สนจ.แพร่ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5791/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (สำนักงานจังหวัดแพร่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.แพร่ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดแพร่จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดแพร่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนังกานจัหวัดแพร่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทรัพยากรบุคคล

 

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิชาที่สอบ

  1. การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป (20 คะแนน) 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 1.2 แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภารกิจเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ 2. การประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (80 คะแนน) 2.1 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2.3 กฎหมายว่าด้วยการมอบอำนาจ 2.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 2.5 กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2.6 กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2.7 ระเบียบงานสารบรรณ 2.8 หลักการบริหารและการพัฒนาบุคคลภาครัฐ และการวางแผนบุคคลภาครัฐ 2.9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต และเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 2.10 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.แพร่  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานจังหวัดแพร่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 – 3 ธันวาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.แพร่

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  Comments

  comments