สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 พ.ย. 2562 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 พ.ย. 2562 รวม 30 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5717/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน.กองบินตำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบินตำรวจ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบินตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ประกอบหนังสือ กองอัตรา ที่ 0009.161/1553 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25561 แจ้งอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพลที่ 0009.161/10928 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และหนังสือกองอัตรา ที่ 0009.161/1856 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 แจ้งอนุมัติสำนักงานตำรวจแ่หงชาติ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ให้กองบินตำรวจดำเนินการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับสมัรและสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ

อัตราว่าง : 30 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน.กองบินตำรวจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 2. มีอายุไม่ตำ่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณื นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2527 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
 3. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 4. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้
 5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562)
 6. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว และ้ถามีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะนำมาเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
  สำหรับคุณวุฒิที่ไม่ชัดเจน เช่นชื่อประกาศนียบัตรที่แตกต่างจากประกาศรับสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครประสานกับสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเพื่อขอเอกสารยืนยันว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการรับรองหลักสูตรการเรียนที่เรียนสำเร็จมาว่าเป็นไปตามที่กำหนด ในข้อ 2.5 และ 2.6
 7. ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว
  1. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และผู้ที่จะต้องเข้รับราชการทหารในปี พ.ศ.2562
  2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทางทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้น (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ.2562) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
  3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียก และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในปี พ.ศ.2563
 8. ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันรับสมัคร
 9. สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครีสอบตามประกาศรับสมัครนี้
 10. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน
 1. ความสามารถทั่วไป (จำนวน 20 ข้อ)
 2. ภาษาไทย (จำนวน 20 ข้อ)
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน)
 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน (จำนวน 20 ข้อ)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค (จำนวน 50 ข้อ)
 3. ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ (จำนวน 20 ข้อ)
 4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (จำนวน 20 ข้อ)
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
 2. สอบสัมภาษณ์
 3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025109464

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ธ.ค. 2562

สอบวันที่: 22 ธ.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 16 ม.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments