สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 พ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

"สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร "

ลิงค์: https://ehenx.com/5612/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,บุคลากร,พนักงานพิมพ์,พนักงานประมูลทรัพย์หลุด,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานสถานที่
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,050
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ (สธก.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562

ด้วยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพิมพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,440 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,440 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,440 บาท

คุณวุฒิ : ป.6 


พนักงานสถานที่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท

คุณวุฒิ : ป.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


บุคลากร

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารกฎหมาย สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับหน่วยกิตทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต หรือได้รับประกาศนียบัตรทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ


พนักงานพิมพ์

  1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย
  2. ต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
    1. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ หรือ
    2. กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และสำหรับภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน


พนักงานขับรถยนต์

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้นระดับเดียวกัน มีคามสามารถ และหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


พนักงานสถานที่

ได้รับวุฒิไม่ตำ่กว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว และเขียนคำสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคลากร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินเรื่องขออนมุัติเกี่ยวกับงานบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จและเงินทดแทน จัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง บัญชีขอถือจ่ายค่าจ้างของพนักงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานพิมพ์

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีด การบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยความละอียดรอบคอบและรวดเร็วมาก การตรวจทานหนังสือ การโรเนียว ถ่ายเอสการ เรียงหน้ากระดาษ เย็บรวมเรื่อง ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานทรัพย์หลุดตามที่ได้ับมอบหมาย เช่น จัดทำบัญชีรายละเอียดของทรัพย์หลุดจำนำ การจัดเตรียมทรัพย์หลุด การดำเนินการจำหน่าย วิธีการ ประมูล และปฏิบัิตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด และดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำการปิด เปิดสำนักงาน ดูแลทรัพย์สินของสำนักงานมิให้สูญหาย ถ่ยเอกสาร ดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงานเก็ฐรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้เรียบร้อย สิ่งของใดๆ ที่ใช้ทำความสะอาดเกิดชำรุดให้รายงานหรือชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ บริการให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ และปฏิบัิตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานสถานที่

ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ – ส่งพนักงาน รับ-ส่ง หนังสือติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้อง ดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต์ และรักษาสถาพรถให้อยู่ในสภาพรถให้อยู่ในสภาพดี หากเกิดชำรุดให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบและสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ (สธก.) สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพ (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 4 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.021580042

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเ ทพมหานคร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments