องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

องค์การสุรา  เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสุรา

"องค์การสุรา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5559/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ผลิต,พนักงานธุรการ,หัวหน้าแผนกพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารบัการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต และตำแหน่งพนักงานธุรการ

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณซุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ผลิต

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


หัวหน้าแผนกพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำวก่าระดับปริยญาตรี ในสาขาการจัดการผลิต และการจัดการอุตสาหกรรม


เจ้าหน้าที่ผลิต

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาเคมี และสาขาเคมีอุตสาหกรรม


พนักงานธุรการ

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. ขึ้นไป ในทุกสาขา


หัวหน้าแผนกพัสดุ

คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญษตรีทุกสาขา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องตั้นได้
 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแผน
 3. กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
 4. ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
 6. กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายร่วมกับผู้บังคับบัญชา
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าหน้าที่ผลิต

 1. ดำเนินการควบคุม ดูแลกระบวนการหมัก และกลั่นแอลกอฮอล์ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำนหด
 2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
 3. กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายร่วมกับผู้บังคับบัญชา
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏบิัตงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานธุรการ

 1. พิมพ์เอกสาร จัดเก็บ ทำลาย และดูแลเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO
 2. ปฏิบัติหน้าที่ พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อความ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือในกองควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หัวหน้าแผนกพัสดุ

 1. ให้นโยบาย และทิศทางในการวางแผนงานของหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชา
 2. ควบคุมการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
 3. วางแผนการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนงานภายในและแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. กำกับ ดูแลการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างต่างๆ เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
 5. ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และนำเสนอเอกสารรายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามข้อบังคับ
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสุรา

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments