สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.ย. 2562 รวม 19 อัตรา,

สถาบันการบินพลเรือน  เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ก.ย. 2562 รวม 19 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

ลิงค์: https://ehenx.com/3469/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง,นักบริหารการเงิน,นักตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน,นักบริหารงานทั่วไป,ครูวิชาภาคพื้น,ครูวิชาภาคพื้น,ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน,พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน,ครูวิชาภาคพื้น,นายทะเบียน,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 9,580-41,210
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

สังกัด : สำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 41,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท


นักบริหารการเงิน

สังกัด : สำนักการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักตรจสอบภายใน

สังกัด : สำนักงานตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สังกัด สำนักงานนโยบายและแผน : 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป

สังกัด : สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน

สังกัด : สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป

ประเภท : 

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ครูวิชาภาคพื้น

สังกัด : กองวิชาบริการการบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ครูวิชาภาคพื้น

สังกัด : กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

สังกัด : กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,670 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน

สังกัด : กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,580 บาท

คุณวุฒิ : ปวช. ปวส.


ครูวิชาภาคพื้น

สังกัด : กองวิชาบริหารการบิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 27,200 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก


นายทะเบียน

สังกัด : สำนักวิชาการ แผนกทะเบียนและวัดผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

สังกัด : ศูนย์ฝึกการบิน (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกการบิน ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง

 1. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี สาขาการเงินการคลัง หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี

นักบริหารการเงิน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการธนาคาร การคลัง หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


นักตรจสอบภายใน

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 2. หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ ทางบริหารธุรกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 2. หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

นักบริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาตร์และการบัญชี หรืออักษรศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 2. มีความสามารถพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็ว 35 คำ/นาที

นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม หรือเครื่องกล หรือศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือครุศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน ซึ่งระยะเวลารับรองไม่เกิน 2 ปี
 3. หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และได้รับเกียรตินิยมจากสถาบันการบนินพลเรือน หรือ
 4. ได้รับวุฒิปริญญษตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางบริการการบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอบทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 5. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยข้องทางการจัดการการบิน หรือทางควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือทางสื่อสารการบิน หรือทางการบริการการบิน และมีประสบการณ์ หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศษสตร์ หรือทางวิศวกรรม หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางการศึกษา หรือทางการบริหารจัดการหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิศวกรรม หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางการศึกษา หรือทางการบริหารจัดการหรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์หรือเคยทำการสอนทางด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิศวกรรม หรือทางเทคโนโลยีการบิน หรือทางการบริหารจัดการการบินและได้เกียรนิยมจากสถาบันการบินพลเรือน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน

ได้รับประกาศนียบัตวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้ากำลัง หรือทางอิเล็กทรอนิสก์คอมพิวเตอร์ หรือทางเครื่องกล หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้


พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิสก์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งนี้ หรือ
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ครูวิชาภาคพื้น

 1. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ หรือ
 2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหารจัดการการบิน หรือทางครุศษสตร์อุตสาหกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางโลจิสติกส์ หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ และมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านการวิจัย หรือเขียนตำราวิชาการที่ระบุไว้ในหลักสูตรวิชาได้เป็นอย่างดี

นายทะเบียน

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือครุศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสหากรรมและความปลอดภัย หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments