กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/3458/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือทางการสหกรณ์
  2. มีความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ ภารกิจงานโครงสร้างหน่วยงาน และข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน รวมถึงมีความเข้าใจเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ การจัดทำคำของบประมาณประจำปี การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณและเอกสารประกอบการชี้แจงประมาณตามแผนงาน/โครงการของกรม และการบริการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละโปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Infographic, Internet และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการจัดทำข้อมูลนำเสนองานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์เพื่อใช้งานต่อได้ตามวัตถุประสงค์
  4. มีบุคลิกและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และพร้อมในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
  5. มีความขยัน อดทน รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้แล้วแต่กรณี
  7. มีความรู้ความสามารถในการจัดทำรายงาน การประมวล การรวบรวม การนำเสนอข้อมูล ที่ผ่านการจัดทำด้วยระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยและน่าสนใจ พร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลได้ อย่างเป็นระบบ
  8. มีจุดเด่นและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น จดรายงานการประชุม และนำเสนอข้อมูล/สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  9. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่ปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรมและความร่วมแรงร่วมใจ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (อาคาร 2 ชั้น 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – 18 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments