มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/3361/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,190-10,900
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา นั้น 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :ตามคุณวุฒิ บาท

 

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ม.ต้น และ ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ทุกสาขา 
2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้ในระดับดี 
2. มีจิตบริการ (Service Mind) รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี อดทน มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่น สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อประสานงานหรืออดทนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
3. มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารงานทั่วไป 
4. มีความขยัน แข็งแรง อดทน รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. เต็มใจเสียสละจะปฏิบัติงานเกินเวลาราชการในบางวัน โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนใดใด 
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศิลธรรม จริยธรรมอันดี 
7. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ควบคุมดูแล เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย เครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะที่มีการปนเปื้อนเชื้อ และมูลฝอยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการที่เป็นสถานปฏิบัติการระดับ 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
2. ทำการกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนจากเครื่องแก้ว อุปกรณ์ ภาชนะ และมูลฝอยดังกล่าว โดยการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ก่อนที่จะนำไปทำความสะอาด หรือทิ้งตามความเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
3. ตรวจสอบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยบันทึกรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ เมื่อพบการจัดการทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
4. เตรียมเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) และอบแห้งเครื่องแก้ว อุปกรณ์ และภาชนะดังกล่าวด้วยเครื่องอบแห้ง (Hot air oven) เพื่อนำส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการต่างๆในภาควิชาฯ 
5. ช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการเตรียมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเรียน การสอน การฝึกอบรมที่ภาควิชาฯมีส่วนรับผิดชอบ 
6. จัดทำการเบิกของใช้งานในห้องล้างอุปกรณ์ 
7. เป็นผู้ดูแล (custodian) บันทึกการใช้งาน รายงานสภาพของเครื่อง และ การแจ้งซ่อมครุภํณฑ์ทั้งหมดในห้องล้างอุปกรณ์ของภาควิชาฯ รวมถึงเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) 6 เครื่อง ของภาควิชาฯ 
8. เป็นผู้ทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ๖ เครื่อง ของภาควิชาฯ ทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานส่งให้คณะกรรมการปลอดภัยทางชีวภาพของภาควิชาฯ 
9. เป็นผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
10. ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ในห้องล้างอุปกรณ์ ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของภาควิชาฯ 
11. รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพที่จัดโดยภาควิชาฯ หรือคณะฯ ทุก 3 ปี 
12. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/index.php หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สมัครงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2201 5094 มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments