Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบตำรวจ-ทหาร

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2562 รวม 44 อัตรา,

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

title=กองทัพเรือกองทัพเรือ

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/3172/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการสัญญาบัตร,ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครปฐม,พังงา,สงขลา,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์
กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพเรือ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2562

ด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีคุณวุฒิในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็ฯข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2562 จำนวน 44  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการสัญญาบัตร

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรือตรี) จำนวน 15 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ในสาขาต่างๆ รายละเอียดตามผนวก ก ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ภาษาจีน (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
  2. การบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  3. นิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  4. วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
  5. วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร)
  6. วิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
  7. การวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  8. คณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
  9. ภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
  10. เคมี (รับเฉพาะเพศชาย)  จำนวน 1 อัตรา
ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี) จำนวน 29 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริยญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด รายละเอียดตามผนวก ข ดังนี้

  1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 20 อัตรา
  2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 7 อัตรา
  3. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศหญิง)  จำนวน 1 อัตรา
  4. คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการสัญญาบัตร
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน บัญชีการเงิน การเงินและการธนาคาร การสอบบัญชี
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  • ปริญญาตรี การวัดผลการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา บริหารการศึกษา
  • ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ปวช.ทุกสาขา
  • ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง การก่อสร้าง ช่างสำรวจ  ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพเรือ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments