ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ค. -5 ส.ค. 2562 รวม 50 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

ศาลปกครอง

ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/3122/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**



ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 78 มาตรา 87(2) และมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครงอและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายปกครองในการประชุมครั้งที่ 8611/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสำนักงานศาลปกครองได้นำมาใช้โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัิตการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศษสนศาสตร์ จากสถาบันการศ฿กษาที่ ก.พ. รับรอง และ
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนกงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานคดีปกครอง งานวิชาการคดีปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

– การให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง ข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนในกระบวนวิธีพิจารณาคดี เขตอำนาจศาล เงื่อนไขการฟ้อง การเขียนคำฟ้อง คำร้อง และคำขอต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง และช่วยเหลือสนับสนุนในงานธุรการคดี

– รวบรวม สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการสั่งจ่ายสำนวนคดี

– ช่วยเหลือตุลาการในการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำชี้แจงของคู่กร๊ พยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– ช่วยเหลือตุลาการในการแสวงหาข้อเท็จจริง จัดทำสรุปข้อเท็จจริง จัดทำบันทึกสรุปสำนวน เสนอความเห็นเบื้องต้นในสำนวนคดี และคำแถลงการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครอง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดทำข้อมูลด้านวิชาการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี

– ดำเนินการบังคับคดีและติดตามผลการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง

– ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย ความรับผิดทางลเมิด จริยธรรมของบุคลากรศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง การร้องทุกข์ กาอรุทธรณ์ การฟ้องคดี การแก้ต่างคดีที่เกิดจากการปฏิบัติราชการ การให้คำปรึกษาแนะนำและการพิจารณาตรวจ/แก้ไข/ปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานศาลปกครอง และนิติกรรมสัญญา

วิชาที่สอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ มี 2 ภาค ดังนี้

1. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (อัตนัย) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริง เหตุผล การกำหนดประเด็นของเรื่องและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาวิชา ดังนี้

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง
  2. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  5. ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุแต่งตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

  1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลของรัฐตามที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด เพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  2. การพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  3. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยการประเมินบุคคลเืพ่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลการตรวจร่างกาย ผลการทดสอบสุขภาพจิตและผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรยาบรรณของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นต้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 5 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 ส.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments