กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -23 ก.ค. 2562 รวม 10 อัตรา,

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -23 ก.ค. 2562 รวม 10 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/3053/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 23 ก.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมคุ้มครงสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ด้วยกรมคุ้มคราองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนิินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน)

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :10 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน)

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 
(๒) ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “การเข้ารับราชการ” หัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ” 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ คความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานยุติธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านปฏิบัติการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การคุ้มครองพยานการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา การจัดการความขัดแย้ง การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้สิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ปฏิบัติงานทางด้านงานวิชาการยุติธรรม การพัฒนากฎหมาย การศึกษาวิจัย การทำความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะการจัดการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาด้านงานวิชาการยุติธรรม และการประเมินผลบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร และระบบงานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการณ์และนโยายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิชาการยุติธรรม เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการบริหารจัดการงานยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ในการกำหนดหรือจัดทำแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานยุติธรรม เพื่อให้การบริหารราชการของส่วนราชการเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน

โดยเน้นการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยาน ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องคุ้มครองพยาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีและให้ความช่วยเหลือคุ้มครองพยาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองพยานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน
 2. ดำเนินการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป และมาตรการพิเศษ ในระหว่างการรอส่งพยานให้หน่วยงานอื่นหรือในกรณีหน่วยงานอื่นมีภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องถอนกำลังที่ให้ความคุ้มครองออกไป หรือในกรณีพยานแจ้งความประสงค์ต้องการให้สำนักงานคุ้มครองพยานดำเนินการคุ้มครอง
 3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป และมาตรการพิเศษ
 4. ประสานการปฏิบัติงานและข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยาน
 5. ติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองพยานของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 6. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 รวมถึงการติดตามเรียกคืนหรือเรียกชดใช้ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
 7. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยานในคดีอาญาและผู้ใกล้ชิดโดยทำหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยานในคดีอาญาและผู้ใกล้ชิด
 8. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยจัดทำเป็นสถิติ รายงานหรือฐานข้อมูลเกี่ยวกับพยานเพื่อใช้สนับสนุนภารกิจคุ้มครองพยาน
 9. แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลหลักฐาน แล้วนำมารวบรวม เพื่อให้ทราบรายละเอียด สถานะของผู้ร้องหรือพยาน พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัยของพยาน ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา หรือจำเลย
 10. จัดทำสำนวน สรุปความเห็น ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอความคุ้มครองความปลอดภัย
 11. ปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยาน คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คดีค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 2. วางแผนและกำหนดมาตรการ วิธีการคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานและผู้ใกล้ชิด
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองพยาน

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น แก่เจ้าหน้าที่ ที่มีภารกิจคุ้มครองพยาน
 2. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจคุ้มครองพยาน
 3. ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจงานคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครงพยานในคดีาญา พ.ศ.2546 เพื่อให้การคุ้มครองพยานในคดีอาญามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 4. อำนวยการด้านการประสานงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้งในภารกิจคุ้มครองพยาน

ด้านการบริการ

 1. ดำเนินการให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้บริการแก่พยานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจง ตอบข้อซักถาม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานยุติธรรมและทางกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการในการอำนวยความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
 3. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้การบริหารและการพัฒนาบุคลากรและงานยุติธรรม เพื่การประมวลผล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารและพัฒนางานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนางานยุติธรรม
 5. เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติรรมให้กับประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับตามกฎหมาย
 6. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนราชการทั้งภายในและต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับงานยุติธรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ

วิชาที่สอบ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะดำเนินการสอบแข่งขันเืพ่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

สอบเื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกระทรวงยุติธรรม
 2. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่กี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน ความสำคัญของพยานหลักฐาน ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง สิทธิของพยาน ประเภทความผิดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล มาตรการคุ้มครองพยาน การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน วิธีการคุ้มครองพยาน การปฏิบัติที่เหมาะสม การประสานการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสิ้นสุดการคุ้มครองพยาน การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน รวมถึงอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน
การสอบเพื่อความความเหมาะสมกับตำแหน่ง

1) ทดสอบสมรรถภาพของ่รางกายและการทดสอบความรู้อาวุธศึกษาและทักษะด้านการใช้อาวุธปืน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ดังนี้

(1) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

– ดันพื้น (Push-up) 2 นาที
– ลุกนั่ง (Sit-up) 2 นาที
– วิ่ง (Run) 2 กิโลเมตร
– ว่ายน้ำ (Swim) ระยะทาง 25 เมตร

(2) ทดสอบความรู้ด้านอาวุธศึกษาและทักษะด้านการใช้อาวุธปืน

ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ความรู้ด้าน่อาวุธศึกษาและทักษะการใช้อาวุธปืน (ไม่มีการยิงปืน)

(3) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่หมดอายุ) โดยกำหนดให้นำมาแสดงในวันทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

2) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 23 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments