สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://ehenx.com/3052/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านพิธีการ),เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 12 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษาค้นคว้า รายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น คุณสมบัติราคา การเสื่อมราคา การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย ค่าบริการอะไหล่ การบำรุงรักษา เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น


นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์เสนอความเห็นในการดำเนินการปรับปรุงงานเผยแพร่ให้ดียิ่งขึ้น เรียบเรียงข่าวสารหรือ 
บทความรู้ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เขียนบทภาพยนตร์และคำบรรยายต่าง ๆ ทำการเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหวตลอดจนวิทยาการใหม่ ๆ ทางสื่อมวลชน หรือโดยจัดหน่วยเผยแพร่ออกแสดงกิจกรรมหรือเผยแพร่ 
โดยวิธีอื่น ควบคุมงานผลิตโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของ 
ส่วนราชการหรือนโยบายแผนงานหรือโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงในระดับประเทศสนับสนุนงานระบบสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อ 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการในภารกิจของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อาทิ การประสานงานในภารกิจด้านพิธีการ การประสานภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านงานพิธีการ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในงานพิธีต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานงาน ประมวลแผน เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนงานหรือโครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน 
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือตามระเบียบปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ ผลิตเอกสารต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ
 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นักวิชาการเผยแพร่
 1. ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
 3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 6. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์)
 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • นโยบายรัฐบาล
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพิธีการ)
 1. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพิธีการ
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้น
 2. มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เจ้าพนักงานธุรการ
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 12 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments