สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -19 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/3044/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สำรวจหรือรวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เช่น ด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และระเบียบข้อกำหนดด้านเทคนิคของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและรายสาขา

วิชาที่สอบ

ทดสอบความรู้ความสามารรถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

  • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  • ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  • ความรู้และความสามารถในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments