ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2562 รวม 27 อัตรา,

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2562 รวม 27 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/3043/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,740-17,830
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจะเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 27 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,890 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,890 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,890 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายจัดระบบบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,740 บาท

คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ส่วนสนับสนุนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ในประเทศ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ส่วนสารสนเทศและวิจัย ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์
 1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล
 1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายจัดระบบบริการ

คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (7.00-15.00 น. 15.00-23.00 น. 23.00-7.00 น.) ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุด นักขัตฤกษ์ได้ หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย

คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน

คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไปรษณีย์ และการใช้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือคุณวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ส่วนสนับสนุนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ในประเทศ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์
 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 2. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 3. ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ
 4. ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 5. ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ส่วนสารสนเทศและวิจัย ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์
 1. ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
 2. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 3. ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments