สอบท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/2960/ หรือ
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนังกานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในตำแหน่งต่างๆ โดยรับสมัครเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่างขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่นในแต่ละกลุ่มภาค/เขต โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผ๓าค ข) ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันรายกลุ่มภาค/เขต และตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งนี้ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

อนึ่ง ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบครบถ้วนตามช่องทางการชำระเงินในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศนี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรจสอบการสมัครสอบและการชำระเงินทางโทรศัพท์หมายเลข 063-237-9888 และจัดส่งหลักฐานซึ่งได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทาง E-Mail : dlaapplicant2562@tks.co.th ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฎว่าได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้องตามช่องทางการชำระเงินภายในันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพิ่มเติม พร้อมวัน เวลา และ สถานที่สอบ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2562.com ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ปรกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร
ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,