ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 10 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=ก.พ.ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/2943/ หรือ
ตำแหน่ง: ภาคก.อิเล็กทรอนิกส์ปีพ.ศ.2562
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศนรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. เห็นควรเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษษ 2562 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

2. ผู้มีสิทธิสมัคร
 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 2. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่ไม่ได้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ไม่ได้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) และไม่ได้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)
 3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.
4. การรับสมัครสอบ

1. ผู้สมัครสอบสามารถ เลือกรอบสอบ และเลือกสถานที่สอบที่กำหนด ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดรอบสอบในการรับสมัคร ดังนี้

 1. รอบสอบที่ 1-2 รับสมัครสอบเฉพะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท
 2. รอบสอบที่ 3-9 รับสมัครสอบเฉพะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

2. ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และตามวัน เวลาที่กำหนด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการสมัคครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

 1. เข้าเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” แล้วกรอกข้อมูลเืพ่อตรจสอบสิทธิการสมัครสอบ เลือกรอบสอบ และสถานที่สอบที่ต้องการ ให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้าส หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
  ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้
 3. กรณีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระงเินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบที่นั่งสอบว่างได้ในเวลาประมาณ 08.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ ในเวลา 09.00 น. ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ

ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 1. ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ยืนยันการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต และหากไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนดระบบจะทำการยกเลิกใบสมัครสอบโดยอัตโนมัติ
 2. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระงเินของธนาคารกรุงไทย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ
  – ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านาเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาที่ชำระเงินทันที
  – ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK โดยผู้สมัครสอบจะต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย และได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว ซึ่งจะสามารถเลือกชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย KTB NETBANK ได้ทันทีหลังจากที่สมัครเรียบร้อย โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย
  – ช่องทางที่ 3 ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” และเลือก “ระบุรหัสบริษัท” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “92318” โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานการสมัครสอบ

หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว 1 วัน ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานะการสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 อัพโหลด (upload) รูปถ่าย

ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินแล้วให้เข้าไปอัปโหลดรูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” หัวข้อย่อย “อัพโหลด (upload) รูปถ่าย” แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ขนาดไฟล์รูปถ่ายประมาณ 40-100 KB) โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน ทั้งนี้ รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัคีรสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าเว็บไซต์ หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อย่อย ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบที่อัปโหลดรูปแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบ

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการอัปโหลกรูปถ่ายตามขั้นตอนที่ 4 ก่อน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ เท่านั้น เมื่อเลือกรอบสอบและยืนยันการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้

5.2 ผู้ที่ได้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 หรือได้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบได้ เพื่อดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) หรือได้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้) แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบในครั้งนี้ได้

5.3 ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้ ทั้งนี้ ผู้สมัคีรสอบสามารถตรวจสอบ ข้อมูลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

5.4 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

5.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

5.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความมเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

5.7 การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถรองรับได้เพียงผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการและที่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น โดยสำนักงาน ก.พ. จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัคร และตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เมื่อมีผู้สมัครสอบและชำระเงินเต็มทุกรอบสอบ หรือก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทางเว็บไซต์ หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” หัข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัคีรสอบ วัน เวลา สาถนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ

7.1 ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

(1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบคามสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ

(ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบคามสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

(2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็ฯการสอบเพื่อวัดความสามารถ

(ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทคาม หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ

(ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

7.2 ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

8. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

8.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ เฉพาะระดับปริญญาโท ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

8.2 ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ (รายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษในเอกสารหมายเลข 2) ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษในรอบสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปโดยให้ยื่นสำเนาหลักฐานผลการทดสอบดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และผู้ที่ยื่นหลักฐานดังกล่าวต้องเข้าสอบทุกวิชาตามหลักสูตรการสอบที่ ก.พ. กำหนด

9. การพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

10. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ไปใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ

10.1 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

10.2 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

10.3 ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ

1. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

2. ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562

10.4 ผู้สอบผ่านสามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามข้อ 9 ไปใช้กับส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ ดดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการนั้นในครั้งนั้นด้วย

11. การขอดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

11.1 ผู้สมัครสอบสามารถดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.h หัวข้อ “ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2562 เพิ่มเติม เพื่อสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ

11.2 การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สอบไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

พัชรภากร เทวกุล
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

กำหนดการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่
แพร่ข่าวรับสมัครสอบ 31 พ.ค. 62 ทางอินเทอร์เน็ต
กรอกใบสมัคร เลือกวันสอบ และเลือกสนามสอบ ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม (กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 28 มิ.ย.62) ทางอินเทอร์เน็ต
ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทางอินเตอร์เน็ต ทางเครื่อง ATM
อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 62 ถึง 2 ก.ค. 62 ทางอินเทอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินเต็มจำนวนทุกรอบสอบ หรือก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทางอินเทอร์เน็ต
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ระดับปริญญาโท
รอบสอบที่ 1 วันที่ 4 ก.ค.62
รอบสอบที่ 2 วันที่ 5 ก.ค.62
ระดับปริญญาตรี
รอบสอบที่ 3 วันที่ 6 ก.ค.62
รอบสอบที่ 4 วันที่ 7 ก.ค.62
รอบสอบที่ 5 วันที่ 8 ก.ค.62
รอบสอบที่ 6 วันที่ 9 ก.ค.62
รอบสอบที่ 7 วันที่ 10 ก.ค.62
รอบสอบที่ 8 วันที่ 11 ก.ค.62
รอบสอบที่ 9 วันที่ 12 ก.ค.62

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ และพิมพ์หนังสือรับรอางผลการสอบผ่านฯ 19 ก.ย.62 ทางอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารหมายเลข 2

เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP และ TU-GET

การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 60
TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 495
IELTS (คะแนนเต็ม 9) 4.5
CU-TEP (คะแนนเต็ม 320) 60
TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 500

ให้ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อกำกับ ระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในวันสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสมัครงาน ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments