สอบท้องถิ่น 2562ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น 2562

ลิงค์: https://ehenx.com/2676/ หรือ
เรื่อง: ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง


สอบท้องถิ่น 2562 คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์

สำหรับคนที่คุณวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งใดเลย คุณวุฒิทางสังคมศาสตร์อาจเป็นทางออกโดยเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

ตามหนังสือที่ มท 0809.1/ว 2026 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 เรื่อง คุณวุฒิการศึกษาที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ได้มีมติให้คุณวุฒิปริญญาในทางต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่ ก.พ. รับรองดังต่อไปนี้ เป็นคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศษสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
 2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์
 3. ปริญญาทางการศึกษา
 4. ปริญญาทางบัญชี
 5. ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
 6. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
 7. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
 8. ปริญญาทางครุศาสตร์
 9. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 10. ปริญญาทางสังคมวิทยา
 11. ปริญญาทางนิติศาสตร์
 12. ปริญญาทางสังคมสงเคราะห์
 13. ปริญญาทางสุขศึกษา
 14. ปริญญาทางพาณิชยศาสตร์
 15. ปริญญาทางพัฒนาชุมชน
 16. ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร
 17. ปริญญาทางปรัชญา
 18. ปริญญาทางภูมิศาสตร์
 19. ปริญญาทางจิตวิทยา
 20. ปริญญาทางอักษรศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

นายชุมพร พลรักษ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.ท., ก.จ., ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2669-7361-2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่น

 1. รวมทุกเรื่องสอบท้องถิ่น https://z.iqepi.com
 2. สอบท้องถิ่น 2562ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง
 3. สอบท้องถิ่น 2562 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2562
 4. สอบท้องถิ่น 2562ตรวจสอบจังหวัดที่ต้องการสมัครอยู่ในกลุ่มภาค/เขตใดในการสอบท้องถิ่น2562
 5. สอบท้องถิ่น 2562 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2562
 6. สอบท้องถิ่นด่วน!!รับสมัคร9-31พ.ค.62อธิบดีฯคอนเฟิร์ม

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น 2562

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments