ราชกิจจานุเบกษาการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)


ฝากประชาสัมพันธ์

title=ราชกิจจานุเบกษาการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/2670/ หรือ
เรื่อง: การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)


ราชกิจจานุเบกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ กำหนดให้เมื่อมีพระราบราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี โดยแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังับได้ต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ ดังมีสาระสำคัญแนบตามท้ายนี้ ดังนั้น เพื่อให้ระยะเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีความสอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ประเภท : 

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ราชกิจจานุเบกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments