กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2562

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 เม.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการกงสุล

กรมการกงสุล

ลิงค์: https://ehenx.com/2641/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการกงสุล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการกงสุล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล ประจำกรมการกงสุล

ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-18,000 บาท
– สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท
– สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาโท หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต/ออกแบบสื่อ Infographic/ทำวีดิโอคลิป มากกว่า 1 ปีขึ้นไป อัตราจ้างเดืนอละ 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี, ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล
 • สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้ดปรแกรมขั้นพื้นฐานต่างๆ (หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านสื่อ Multimedia เช่น photoshop, Illustrator, premiere pro หรือมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้และความเข้าใจสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างดีและนำมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • หลักฐานอื่นๆ ประกอบการสมัคร เช่น ผลงานการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Infograpic Motion graphic วีดิทัศน์สั้น
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการกงสุล :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ dca_sec0301@gmail.com หรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล กรมการกงสุล ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 – 19 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022035000

  ต่อ 33019,33125 และ 33024

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการกงสุล

  แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments