Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มี.ค. -26 มี.ค. 2562

title=กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/2423/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,เภสัชกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีววิทยา),นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 26 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราเงินเดือน :หลักสูตร 5 ปี 20,540 บาท, หลักสูตร 6 ปี 22,750 บาท บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)

อัตราเงินเดือน :21,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินการธนาคาร หรือบัญชีบัณฑิต


นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เภสัชกร

1. บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ยาสมเหตุสมผล และเภสัชพันธุศาสตร์
2. คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย
3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
4. จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ หรือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจ้ง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
9. จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
10. สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)

ปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเลี้ยงเชื้อ แยกเชื้อ ทั้งเชื้อบัคเตรีและไวรัส ผลิตแอนติเจน แอนติเซรุ่ม วัคซีน ท๊อกซอยด์ ฯลฯ และสารมาตรฐานอื่น ๆ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการระบาดของโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อสนับสนุนการป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง การจัดทำตำรายา แห่งประเทศไทย การตรวจวิเคราะห์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพติด การตรวจวิเคราะห์ สารพิษ ชนิดต่าง ๆ จากเลือด ปัสสาวะ อวัยวะผู้ป่วย ผู้ตาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ของประชาชน ตลอดจนเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุนไพร ทางพฤกษาศาสตร์ เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพื่อหาสารสำคัญและทดลองผลิตเป็นยารักษาโรค สอบเทียบ วิธีตรวจวิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ ตลอดจนการสอน ฝึกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตาม การรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการคลังและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง


เภสัชกร

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้ทางด้านงานบริการทางเภสัชกรรม และเภสัช-สาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค และความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้ยาสมเหตุสมผล และเภสัชพันธุศาสตร์ – ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ และวิจัยด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ – ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และวิจัยทางคลินิก เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา)

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 2. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (75 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้และเทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ – ระบบคุณภาพและมาตรฐานในงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์


นักเทคนิคการแพทย์

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๕ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๗๕ คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – การตรวจวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพทางห้อง ปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ – มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. – 26 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments