กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 มี.ค. -29 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/2400/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นิติการปฏิบัติการ,นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (กระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มี.ค. – 29 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติมอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ฉะนั้น อาศํยอำนาจตามมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ ศธ 0206.5/ว 20 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และที่ ศธ 0206.5/99 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ : ปวส.


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติการปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษญ์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ


นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การโฆษณา


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


นิติการปฏิบัติการ

มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกาวัดผลการศึกษา วัดผลและประเมินผลการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ “ประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก อำเภอดุสิต จังหวัดปัตตานี10300 ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 – 29 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบแข่งขัน” ทั้งนี้จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัคร และเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2562 และหลังวันที่ 29 เมษายน 2562 จะไม่รับการพิจารณา

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments