กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 มี.ค. -8 มี.ค. 2562 รวม 50 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/2253/ หรือ
ตำแหน่ง: ขกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ,ขกท.ส่งกำลังกระสุน,ขกท.ช่างอาวุธ,ขกท.ช่างยานยนต์,นายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสรรพาวุธทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มี.ค. – 8 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่ม 1
ขกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ

อัตราว่าง : 15 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ขกท.ส่งกำลังกระสุน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

กลุ่ม 2
ขกท.ช่างอาวุธ

อัตราว่าง : 15 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

กลุ่ม 3
ขกท.ช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติทั่วไป
 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2544
  1. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือเป็ฯผู้ที่สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 5 มาแล้ว งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 2,3,4 และบุคคลที่ไม่ได้ขนาด ตามที่คณะกรรมการตรวจเลือกระบุไว้
  2. ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้
  3. ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
 2. ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.2541-2542 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
 3. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาวิชาที่กำหนด
 4. มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
 5. ผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
 7. ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเปิดเผย หรือนอกร่มผ้าเมื่อใส่ชุดปฏิบัติงาน
 8. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศ๊ลธรรมอันดีงาม
 10. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 11. ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 12. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง
 13. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
คุณสมบัติเฉพาะ
ขกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ /ขกท.ส่งกำลังกระสุน

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


ขกท.ช่างอาวุธ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ป สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


ขกท.ช่างยานยนต์

สำเร็จการสึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมและต้องสมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2562 – 8 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 มี.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพาวุธทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments